Shin Shi Do Karate Katas

Taikyoku-Sono-Ichi

Taikyoku-Sono-Ni

Gerino-Kata-Sono-Ichi

Taikyoku-Sono-San

Gerino-Kata-Sono-Ni

Tobino-Kata-Sono-Ich

Taikyoku-Sono-Ichi-Ura

Taikyoku-Sono-Ni-Ura

Gerino-Kata-Sono-Ichi-Ura

Pinan-Sono- Ich

Tobino-Kata-Sono-ni

Taikyoku-Sono-San-Ura

Gerino-Kata-Sono-Ni-Ura

Tobino-Kata-Sono-Ichi-Ura

Gerino-Kata-Sono-San

Pinan-Sono-Ichi-Ura

Pinan-Sono-Ni

Bo-Kata-Sono-Ichi

Pinan-Sono-San

Taikyoku-Sono-Yon

Tobino-Kata-Sono-San

Sanchi-No-Kata

Tonfa-Kata

Gerino-Kata-Sono-San-Ura

Tobino-Kata-Sono-Ni-Ura

Yantsu

Tsuki-No-Kata

Taikyoku-Sono-Yon-Ura

Gerino-Kata-Sono-Yon

Tobino-Kata-Sono-Yon

Bo-Kata-Sono-Ni

Taikyoku-Sono-Go

Pinan-Sono-Yon

Saifa

Gerino-Kata-Sono-Go

?

?

?

?

?

?

 OSU!